S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

» Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

 

( platné od 01. januára 2017 )

 

 Všeobecné ustanovenia 

 

Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „e-shop“) ako aj v predajni predávajúceho. 

Kontaktné údaje predávajúceho ( ďalej len „predávajúci“ ) 

 

Názov spoločnosti


Promonta SK s.r.o. ( ďalej len „predávajúci“ )
spol. zapísaná v OR SR, Okr. súd Košice I., Odd.: Sro., Vložka č.: 25367/V
Sídlo spoločnosti Rampová 5, 040 01 Košice, Slovenská republika
Poštová adresa Poľská ul. 5, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO / DIČ / IČ DPH 4545 8804 / 2023010319 / SK2023010319
Kontaktná osoba Drahoslav Popovič / + 421 915 204 939 / info@plotovecentrum.sk
Otváracie hodiny Pondelok - Piatok od 8.00 - 16.00 h, Sobota - Nedeľa zatvorené

 


Orgán dozoru
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna ul. 3, P.O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
t.č. 055 /729 07 05
http://www.soi.sk/sk/podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi 

 

Predávajúci prevádzkuje internetový predaj na stránkach elektronického obchodu (ďalej len „e-shop“) www.plotovecentrum.sk 

 

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom e-shopu, alebo osobne zakúpila tovar v predajni predávajúceho.

 

Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku, budú ustanovenia písomnej kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom. 

 

Zobrazená kúpna cena za tovar na e-shope, ktorý prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Zobrazená kúpna cena na e-shope, ktorý prevádzkuje predávajúci, je uvedená v mernej jednotke, uvedenej v detaile produktu, alebo jeho popise. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. 

 

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na e-shope, ktorý prevádzkuje. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. 

 

Predávajúci vyhlasuje, že informácie zadané kupujúcim slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe na e-shope, ktorý prevádzkuje predávajúci, a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že pre plynulé zrealizovanie jeho nákupu, môže predávajúci poskytnúť nevyhnutné informácie dopravcovi, prepravcovi alebo kuriérovi. 

 

 

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy 

 

Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na e-shope predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených vo vyplnenom formulári resp. objednávke (ďalej len „objednávka“). Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho ( ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. Objednávku je možné uskutočniť aj bez registrácie.

 

Potvrdenie doručenia objednávky obsahuje údaje o tom , že predávajúcemu bola doručená objednávka. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky predávajúcim v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu. 

 

Akceptácia objednávky obsahuje informácie o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehoty tovaru, názve a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom ( obchodné meno, IČO ...a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

 

Predávajúci informuje o svojich produktoch na príslušnej stránke e-shopu v detaile produktu o základných vlastnostiach tovaru v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie. Kupujúci prehlasuje, že pri výbere produktu/produktov v e-shope bol dostatočne oboznámený s povahou a použitím produktu. 

 

Práva a povinnosti predávajúceho 

 

Predávajúci je povinný:

 

dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote

 

dodať kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú : pokladničný bloček z registračnej pokladne, faktúru , záručný list výrobcu ( ak ho výrobca poskytuje )

 

zabezpečiť doručenie tovaru tak aby nedošlo k jeho poškodeniu, pričom zodpovednosť za poškodenie tovaru prechádza na prepravcu, dopravcu alebo kuriérsku službu, a to v okamihu odoslania tovaru predávajúcim. Za takéto poškodenie tovaru neberie prevádzkovateľ e-shopu zodpovednosť.

 


Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 

Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu, a to v zmysle týchto obchodných podmienok. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu. 

 

Práva a povinnosti kupujúceho 

 

Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.


Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.


Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

 


Kupujúci je povinný : 

 

 

  • riadne prevziať a skontrolovať objednaný a dodaný tovar

  • skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad alebo poškodenia tovaru spísať škodový zápis na mieste dodania alebo u dopravcu, prepravcu, kuriéra a túto informáciu bezodkladne oznámiť predávajúcemu. V opačnom prípade nebudú uznané reklamácie na poškodenie zásielky

  • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru

  • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojim podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

  • zabezpečiť pri vykládke patričnú súčinnosť

  • zabezpečiť vykládku tovaru 

 

Dodacie a platobné podmienky 

 

Obviklá dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare na e-shope, a to v jeho detailnom popise. Pokiaľ v detaile produktu nie je uvedená dostupnosť tovaru, vyhradzuje si predávajúci právo na určenie termínu dodania v akceptácii objednávky kupujúceho. O termíne dodania je predávajúci povinný informovať bezodkladne, a to do doby 7 pracovných dní od prijatia objednávky kupujúcim. 

 

Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote uvedenej v akceptácii objednávky kupujúcemu, môže predávajúci ako aj kupujúci navrhnúť dodanie objednaného tovaru v ním navrhnutej dodatočne primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

 

Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve. 

 

Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v detailoch produktov ako aj kategóriách jednotlivých tovarov, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnených na e-shope predávajúceho sú udávané v nominálnych hodnotách a môžu sa od skutočnosti odlišovať. 

 

Tovar bude dodávaný využitím služieb tretích subjektov alebo na základe dohody s kupujúcim alebo dopravou od predávajúceho alebo vlastným odberom kupujúceho. Dodanie tovaru je uskutočňované jeho odovzdaním kupujúcemu osobne alebo odovzdaním dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu. Kupujúci berie na vedomie, že vozový park sú bežné prepravné autá schopné doručiť tovar po bežne prístupných cestách. Do lesa bez ciest, po poľných a nespevnených cestách Vám tovar nebude doručený. Doručenie tovaru znamená do domu, prízemie bez schodov, taktiež pred vstupné dvere. Predávajúci vyexpeduje kupujúcemu tovar k dodaniu v čo najkratšej dobe od prijatia objednávky resp. v termíne dohodnutom v akceptácii objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť aj dlhšia a kupujúci bude o nej včas informovaný najneskôr v akceptácii objednávky, ak momentálne tovar nie je na sklade alebo je výlučne na objednávku.

 

Ak bude potrebné zopakovať dodanie tovaru z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste a v časovom rozsahu, ktoré bolo dohodnuté alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 2 dní po márnom uplynutí časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutnú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto. 

 

V prípade, ak predávajúci disponuje informáciami, ktoré zjavne dávajú predpoklad, že môže dôjsť k problematickému preberaniu tovaru v mieste dodania čo do miesta a časového rozsahu, je oprávnený požadovať úhradu vyplyvajúcu z kúpnej zmluvy vopred v plnom rozsahu. 

 

Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v zmysle týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim. 

 

 

Kúpna cena 

 

 

Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len “kúpna cena”). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Kúpna cena objednávky sa rozumie cena bez zapožičaných náradí.

 

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru. 

 

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

 

V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

 

Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

 

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie) 

 

 

Reklamácia tovaru musí mať písomnú formu, a to zaslaním e-mailu alebo spísaním reklamačného protokolu kupujúcim s uvedením vady, opisom vady, prípadným zaslaním fotodokumentácie reklamovaného tovaru alebo časti/súčasti tovaru a priložením potrebných dokumentov, ktoré zreteľne preukazujú, že sa jedná o tovar zakúpený u predávajúceho, ako sú bloček z registračnej pokladne, faktúra, záručné listy. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom doručenia tovaru, reklamačného protokolu alebo e-mailu na adresu predávajúceho: Promonta SK, s.r.o. - Poľská ul. 5, 04001 Košice, info@plotovecentrum.sk. Záruka na tovar je 24 mesiacov od dátumu kúpy tovaru, pričom dátumom kúpy tovaru je doklad o kúpe tovaru ( faktúra, bloček z registračnej pokladne, potvrdený záručný list). 

 

V prípade, že tovar zaslaný alebo dodaný predávajúcim je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Tovar, ktorý bol zjavne poškodený pri dodaní a nebol spísaný protokol o závade nie je možné neskoršie reklamovať. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. Kupujúci je povinný pri dodaní tovaru, tovar riadne skontrolovať čo do počtu ako aj zjavných vád, a to bez zbytočného odkladu. Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

 

Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť pred použitím tovaru na jeho účel alebo pred montážou, má kupujúci povinnosť, bezodkladne oznámiť predávajúcemu takýto stav ako aj nepokračovať v montáži s vadným tovarom. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

 

Právo na záruku zaniká v prípade, že:

- k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim


- nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným aký je potrebný na zaistenie povahy, vlastností a funkčností tovaru


- používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému
  prostrediu tovaru


- zanedbaním starostlivosti a údžby o tovar


- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním


- používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normamy, alebo
  bezpečnostnými predpismy alebo iným porušením záručných podmienok


- zo záruky sú vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome


- záruka sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť
  výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať

 

Predávajúci nezodpovedá za vady produktu, ak tieto sú spôsobené nekvalitnými podkladmi dodanými kupujúcim. Predávajúci nie je povinný upozorniť kupujúceho na nedostatočnú kvalitu podkladov. Predávajúci nekontroluje kvalitu dodaných podkladov, tieto nijako neupravuje a nemení ale sú spracovávané automaticky. Rovnako nezodpovedá za obsah podkladov a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako ani za porušovanie práv dušeného vlastníctva tretích osôb. Kupujúci zodpovedá za obsah podkladov a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a/alebo zo všeobecnou morálkou a zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť spôsobená tretím osobám v súvislosti s použitím produktov.

 

Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

 

Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

 

Podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa je potrebné aby predávajúci informoval spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy, resp. predtým ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasným a zrozumiteľným spôsobom o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov.

 

Povinnosť jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov má aj predávajúci podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Zároveň je povinný uviesť na svojom webe odkaz na platformu alternátívneho riešenia sporov https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

 

Rovnako je potrebné, aby predávajúci poskytol spotrebiteľom informáciu o tom , že zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.mhsr.sk

 

Adresa pre zasielanie reklamácií ako aj reklamovaného tovaru : Promonta SK, s.r.o. (Plotové Centrum), Poľská 5, 040 01 Košice, SR

 

 

Odstúpenie od zmluvy

 

 

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí kupujúci poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci kupujúcemu v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod). Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zaistenie povahy, vlastností a funkčností tovaru.

 

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

 

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, 
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, 
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

 

Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich - podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

 


Kupujúci môže bez peňažnej sankcie stornovať výlučne svoju objednávku uskutočnenú prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, a to do 24 hodín odo dňa zadania platobného príkazu na zaplatenie kúpnej ceny, najneskôr však pred pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho a zároveň je povinný o uvedenej skutočnosti telefonicky a písomne upovedomiť predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ak došlo k jej pripísaniu na účet predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade akceptácie cenovej ponuky predávajúceho zaslaním potvrdzujúceho emailu, stornovanie nie je možné. Ak dôjde k stornovaniu objednávky po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, prípadne ak kupujúci nesplní svoju oznamovaciu povinnosť v zmysle VOP, predávajúci nie je povinný storno objednávky akceptovať a má sa za to, že kúpna zmluva bola riadne uzatvorená. Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby, produkt v prípade ak sú dané zákonné dôvody musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.

 

 

Ochrana a spracovanie osobných údajov 

 

 

Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho výlučne na plnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje spotrebiteľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru. 

 

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

 

Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo. 

 

V prípade, že si spotrebiteľ pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu uvedenú spotrebiteľom. O zrušenie tejto služby môže spotrebiteľ požiadať elektronickou poštou na adrese: info@plotovecentrum.sk

 

Spotrebiteľ odoslaním objednávky a potvrdením Obchodných podmienok zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa týchto Obchodných podmienok. 

 

V prípade, že si spotrebiteľ vybral doručenie kuriérskou spoločnosťou, spotrebiteľ súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol osobné údaje spotrebiteľa potrebné na doručenie tovaru kuriérskej spoločnosti. Kupujúci môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: info@plotovecentrum.sk

 

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

NDhjYjllN